Info pagina.

De Lapidaristen Vereniging Midden Nederland hecht waarde aan een open en eerlijke communicatie van gegevens die horen bij onze vereniging.

In het kader hiervan, publiceren wij de volgende gegevens:

Weergave van de officiële naam:

Weergave van de publiek bekende naam:

KvK en/of RSIN nummer:

Postadres / telefoonnummer / mailadres:
Doelstelling volgens de statuten en andere regelgeving:De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:


De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting en begroting, van de instelling:

Lapidaristen Vereniging Midden Nederland

Lapidaristen Vereniging Midden Nederland (LVMN)

KvK 77887344 RSIN 861185821

Jacob Romankwartier 2, 3723 AL, Bilthoven / 06-13613427 / lapidaristenmiddennederland@gmail.com


De vereniging heeft als doel het verzamelen van mineralen, gesteenten, edelstenen en fossielen, het beoefenen van beeldende kunst door het bewerken van gesteenten en mineralen tot allerlei vormen en het beoefenen van de kunst van het edel- en goudsmeden en maken van sieraden in de breedste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Te bevorderen dat de kunst van het slijpen van mineralen en gesteenten, het facetteren van edelstenen en het edel- en goudsmeden en maken van sieraden, allen in de ruimste zin van het woord, worden beoefend.
  • Het bevorderen van het verzamelen van en het opdoen van kennis van de te gebruiken materialen,
  • Het bevorderen van de kennis van en de vaardigheid in de toe te passen technieken,
  • Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, excursies, studiereizen en beurzen,
  • Het doen verschijnen van een orgaan en van andere geschriften, welke het bereiken van het doel van de vereniging bevorderen,
  • Alle andere wettige geoorloofde middelen, welke haar verder te diensten zullen staan en welke aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.


Alle bestuurders werken op basis van vrijwilligerswerk en worden daarvoor niet betaald.
Voorzitter: Sebastiaan, A. Oudewortel
Secretaris: Annemieke de Ruijter
Penningmeester: Liesbeth Rentinck


Een overzicht van de door de LVMN georganiseerde activiteiten is te vinden op de diverse pagina's in de menubalk boven aan de webpagina's.


Daar de vereniging in april 2020 is opgericht, bestaat er nog geen balans en staat van baten en lasten. Deze worden hier later wel gepubliceerd.
De begroting kunt u hier downloaden.